O škole

O škole

Základná škola s materskou školou (s právnou subjektivitou), ktorej zriaďovateľom je obec sa nachádza na kraji dedinky Nitrica, obklopená horami v prekrásnom prostredí so školským dvorom a množstvom zelene.

K základnému vybaveniu školy patrí telocvičňa, jedáleň, Školský klub detí a športové ihriská.

O výchovu a vzdelávanie sa stará 11 pedagogických pracovníkov pod vedením riaditeľky školy Ing. Dany Khűebachovej.

V súčasnosti (v školskom roku 2016/2017) navštevuje školu 102 žiakov (chlapcov 63, dievčat 39):
– na I. stupni sú otvorené 3 triedy s počtom 54 žiakov,
– na II. stupni je otvorených 5 tried s počtom 48 žiakov.

Školský klub detí navštevuje 25 žiakov pod vedením vychovávateľky Mgr.Márie Homolovej.

Materskú školu navštevuje 25 detí a z toho 10 predškolákov.
Zástupkyňou riaditeľky pre MŠ je Anna Lukáčová. O výchovu a vzdelávanie v MŠ sa starajú 3 učiteľky.

Comments are closed.