Aktivity – Zelená škola

a)    Zamestnanci školy boli informovaní v rámci porady o projekte Zelená škola.
b)    Žiaci 8. a 9. ročníka  pod vedením Mgr. Točeka v rámci predmetu THD zmajstrovali nástenku a žiaci 8. ročníka pod vedením Mgr. Iliašová vytvorili nástenku Zelená škola – Odpad. Nástenka visí na hlavnej chodbe.
c)    Žiaci boli informovaní Mgr. Iliašovou  v rámci mimopredmetových vzťahov napr. 6 ročník premet Chémia – téma Plasty, 8. ročník Svet práce – zhotovovanie výrobkov z použitého materiálu, 4. ročník v rámci predmetu Prírodoveda….
d)    Mgr. Pokusová za pomoci zaslaných materiálov od vyučujúcich a žiakov     vytvorila a dopĺňa  interaktívny odkazu na stránke školy o Zelenej škole, aktivity školy v rámci Zelenej školy.
e)    Žiaci 8. ročníka pod vedením Ing. Dana Khűebachová zhotovili prezentáciu, kde si prehĺbili vedomosti a prezentácia slúži na informovanie.
f)    Žiaci pod vedením Mgr. Pokusovej a triednych učiteľov informovali o Projekte Zelená Škola.
g)    Žiaci a koordinátor priebežne kontrolujú koše na separovanie. Koše sú umiestnené na viditeľnom mieste, sú funkčné a správne označené.
h)    Plagát bol zhotovený. Je umiestnený na viditeľnom mieste pre rodičov aj ich detí. Deti v škôlke boli informované.
a.    Žiaci boli prostredníctvom triednych učiteľov informovaní o zbere a postupne nosia do školy pomarančové šupy, použité baterky, papier.
i)    Žiaci boli prostredníctvom triednych učiteľov a žiakov v školskom parlamente  informovaní o zbere a doniesli do  školy použité čisté šatstvo, ktoré si prevzali z detského domova v Prievidzi.
j)    Žiaci/ triedy podľa služby  cez veľkú prestávku zbierajú odpadky. V rámci predmetov SEE, THF žiaci hrabú lístie, zametajú areál školy…
k)    Žiaci 8. ročníka si z použitého materiálu vyrobili a vyzdobili triedu. Jesenná výzdoba na oknách.
l)    Na hlavnej chodbe bola zriadená knihovnička. Žiaci, učitelia priniesli použité knihy, ktoré si žiaci požičiavajú.
m)    Triedny učitelia so svojou triedou v rámci Dňa Zeme zbierali odpadky, čistili vybrané okolie, hrabali lístie.
n)    Žiaci zhotovujú priebežne výrobky z použitého, odpadového materiálu. Napr. na THD z použitých kartónových škatúľ zhotovili vtáčie búdky, z odpadových nepotrebných plastových vrchnákov zhotovili mozaiku, k Vianociam z odpadového plastu zhotovili snehuliaka, z odpadového ovocia urobili žiaci výrobky a vystavili, ku dňu matiek pod vedením Moniky Krajčíkovej zhotovili z odpadových trubiek kvety pre rodičov ….
o)    Žiaci 4. a 5. ročníka vysadili 300 sadeníc stromčekov.
p)    Zvýšil sa počet žiakov, čo si priniesli vlastný pohár a pijú vodu z vodovodu , čím znižujú odpad.
q)    Dotazník bol zhotovený.
r)    Prebehlo vyhodnotenie dotazníku pred a po informovaní.
s)    Vybraní žiaci informovali o Odpade.
t)    Žiaci 8. ročníka v rámci zážitkového učenia sa budú starať a pozorovať vývoj motýľov.

Fotogaléria

Comments are closed.