Škola priateľská k deťom

V školskom roku 2016/2017 sa naša škola zapojila do programu „Škola priateľská k deťom“.  Cieľom je, aby škola priebežne počas školského roka plnila úlohy, ktoré tento program ukladá. Základnou myšlienkou je, aby sa dieťa v škole cítilo dobre, nachádzalo tu pohodu, porozumenie, pomoc a dôveru voči ostatným deťom, vyučujúcim i všetkým zamestnancom školy. Do popredia sa tu dostáva téma práv dieťaťa, ktoré má mať vytvorené v škole čo najlepšie podmienky pre harmonický rozvoj svojej osobnosti. Pochopenie dôležitosti a významu práv detí je základným predpokladom okrem iného toho, aby učitelia dostatočne skoro vedeli identifikovať signály násilia páchanom na deťoch: šikanovanie, domáce násilie, psychické týranie, kyberšikanu, zanedbávanie starostlivosti, sexuálne zneužívanie. Deti majú k dispozícii anonymnú schránku, kde sa môžu zdôveriť so svojimi problémami a tiež možnosť kedykoľvek prísť do riaditeľne, či za ktorýmkoľvek vyučujúcim, keď potrebujú pomoc. Dôležité je upevňovanie vzťahov so spolužiakmi  i učiteľmi, majú možnosť organizovať spoločné stretnutia mimo vyučovania aj v prítomnosti rodičov. Zástupcami detí na škole je skupina žiakov tvoriaca školský parlament, ktorý má za úlohu prezentovať požiadavky ostatných detí a nachádzať v spolupráci s dospelými  riešenia  problémov. Škola sa má tiež zapojiť do aktivít UNICEF Slovensko, kde je cieľom prebudiť u detí pocit solidarity voči ich rovesníkom žijúcich v chudobných krajinách a upevňovať v nich morálne hodnoty.

Comments are closed.