Záložka do knihy

Zapojenie sa do česko – slovenského projektu Záložka do knihy spája školy

Naša škola sa prihlásila do 6. ročníka česko – slovenského projektu Záložka do knihy spája školy, ktorého usporiadateľom a organizátorom je Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A. Komenského v Prahe pre základne školy a osemročné gymnázia.

Ako účastníkov sme vybrali žiakov 3. až 8. ročníka. Organizátor nám vybral za partnerskú školu Základnú školu s materskou školou, Horelica 429, Čadca.
V mesiaci október sme teda žiakov našej školy informovali o projekte. Keďže sa do projektu zapájame pravidelne, žiaci ho už poznali. Oboznámili sme ich s témou tohto ročníka „Múdrosť ukrytá v knihách“. Na hodinách výtvarnej výchovy sa žiaci snažili využitím rôznych techník vymyslieť a vytvoriť záložku do knihy, ktorá by potešila alebo inšpirovala žiakov našej partnerskej školy. Aj náš umelecký krúžok bol zárukou vysokej kvality záložiek, žiaci si pri ich tvorbe rozvíjali svoj talent a predstavivosť. K účasti v projekte pristúpili žiaci druhého stup
ňa aj na hodinách informatiky, kde využili pri ich tvorbe rôzne grafické editory. Všetci účastníci zapojili svoju fantáziu a svoje zručnosti, aby vytvorili pekné ale aj úsmevné záložky. V niektorých sa rozhodli použiť aj pár výrokov na zamyslenie. Najvydarenejšie záložky sme poslali do partnerskej školy.

Zapojenie sa do projektu bolo pre nás príjemným spestrením vyučovania aj voľnočasových aktivít. Žiaci mali možnosť prezentovať sa svojou prácou pred žiakmi v inom kúte našej vlasti, poslať darčekový pozdrav svojim rovesníkom v inej škole. Zároveň si pripomenuli význam kníh v ich živote, porozprávali sa o svojich obľúbených knihách a tiež o tom, koľko múdrosti je možné do nich ukryť.

Nás potešili záložky, ktoré nám poslali z našej partnerskej školy. Najkrajšie z nich si zalejeme do fólie a potešíme nimi napríklad budúcich prvákov, prípadne odmeníme šikovných žiakov našej školy. Všetky záložky vystavíme, aby boli symbolickým pozdravom pre našich žiakov, ale aj inšpiráciou pri tvorbe vlastných záložiek. Následne ich rozdáme našim žiakom. Veríme, že pekná záložka im spríjemní čítanie kníh.

Ing. Dana Khűebachová – koordinátorka projektu

Comments are closed.