Moderná škola – základ života

Názov Projektu: Moderná škola – základ života 
ITMS kód Projektu: 26110130289
Žiadateľ: Základná škola s materskou školou Nitrica
Miesto realizácie Projektu: Nitrica 41, 972 22 Nitrica
Kód výzvy: OPV-2008/1.1/03-SORO
Operačný program: Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond a štátny rozpočet Slovenskej republiky
Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Celkové výdavky Projektu (EUR): 93502,08
Požadovaná výška NFP (EUR): 88826,98
Časový rámec realizácie Projektu: október 2009  –   september 2011
Umiestnenie projektu (NUTS III): SK022 Trenčiansky kraj
Cieľ Projektu: Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na škole s využitím inovovaných foriem a metód výučby a tým pripraviť absolventa pre potreby vedomostnej spoločnosti

Špecifické ciele Projektu:

Špecifický cieľ Projektu 1: Vytvoriť a zimplementovať školský vzdelávací program na 1. stupni ZŠ spoločne s inováciou didaktických pomôcok
Špecifický cieľ Projektu 2: Vytvoriť a zimplementovať školský vzdelávací program na 2. stupni ZŠ  spoločne s inováciou didaktických pomôcok
Špecifický cieľ Projektu 3: Vytvoriť a zimplementovať školský vzdelávací program cez instantný e-learningový portál pre premenu tradičnej školy na modernú
Špecifický cieľ Projektu 4: Vyškoliť pedagógov a zanalyzovať vzdelávací proces pre premenu tradičnej školy na modernú

Cieľové skupiny: 1. žiaci základnej školy 2. pedagogickí zamestnanci základnej školy

Administratívny personál:

Projektová administrácia: Ing. Dana Khűebachová
Finančný manažér: Jana Mináriková
Manažér publicity: Viliam Bruška
Manažér monitoringu: Mgr. Monika Krajčíková

Interní experti pre tvorbu a implementáciu školského vzdelávacieho programu pri premene tradičnej školy na modernú:

Ing. Dana Khűebachová
Mgr. Monika Krajčíková
Mgr. Dana Kudryová
Mgr. Darmila Chylová
Mgr. Jozef Chylo
Mgr. Ľudmila Sányová
PaedDr. Magdaléna Juríková
Mgr. Marta Ca
ňová
Mgr. Andrea Buková

Comments are closed.