Koncoročné hodnotenie žiakov

Spôsob a obsah vyučovania, priebežné a koncoročné hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie

 Informácia o spôsobe a obsahu vyučovania, o priebežnom a koncoročnom hodnotení žiakov (na základe podkladov k hodnoteniu od pedagogických zamestnancov), o žiakoch s IVVP, o postupe žiakov do vyššieho ročníka, o kontrolnej činnosti a o činnosti triednych učiteľov, asistentky učiteľa v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania od 13.marca 2020 do odvolania.

1. Spôsob a obsah vyučovania

 1. Počas prerušeného vyučovania je potrebné zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie.
 2. Vyučujúci sústredia pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby od žiakov. Počas prerušeného vyučovania sa neodporúča hodnotiť žiakov na základe testov a písomných skúšok.
 3. V období mimoriadnej situácie je cieľom vyučovania prebrať učivo tak, aby vyučovací proces mohol pokračovať v ďalšom školskom roku.
 4. Učitelia školy zabezpečia vyučovanie žiakov školy na diaľku prostredníctvom elektronickej komunikácie. Na zadávanie úloh použijú stránku Škola na webe a ďalšie vhodné elektronické portály.
 5. Obsah a množstvo presunutého učiva do ďalšieho šk. roka 2020/21 v jednotlivých ročníkoch a predmetoch prerokujú členovia na zasadnutí PK/MZ v zmysle pokynov ŠPÚ: Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, ktoré bude zverejnené MŠ.

2. Priebežné a koncoročné hodnotenie žiakov
Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v škole nerealizuje formou klasifikácie. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení je potrebné prihliadať predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v škole.

 1. V druhom polroku šk. roka 2019/ 2020 sa hodnotenie uskutočňuje špecifickým spôsobom, neprebiehajú klasifikačné pedagogické rady ani trištvrte ročné hodnotenie.
 2. V tomto polroku sa nepíšu žiadne predpísané kontrolné práce a neuplatňuje sa predpísaný počet známok v jednotlivých predmetoch.
 3. Bez ohľadu na to, či sa do júna nastúpi do školy, žiaci dostanú k 30.6. 2020 vysvedčenie za školský rok 2019/20.
 4. Žiakom, ktorí v poslednom polroku neprejavili záujem o vyučovanie, nezúčastňovali sa online vyučovania a nesplnili z niektorého predmetu viac ako 50 % určených úloh za hodnotiace obdobie, môže im vyučujúci navrhnúť preskúšanie. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.
 5. Pri koncoročnom hodnotení sa nebude uplatňovať známka „nedostatočný“.
 6. Ako podklad pre koncoročné hodnotenie žiakov sa môžu využívať najmä: – doteraz dosiahnuté výsledky na vyučovaní v prvom polroku – dosiahnuté výsledky počas prerušeného vyučovania, – projekty, domáce úlohy, pracovné listy, výrobky a práce žiakov, tematicky
  spracované video žiaka, prezentácie na rôzne témy a pod.
  – známky získané do 12. 3. 2020
  – samostatná práca v čase vzdelávania na diaľku
  – otvorenosť voči experimentovaniu, skúšanie iných, svojských riešení,
  – schopnosť spolupracovať,
  – schopnosť zaujímať stanoviská k výsledkom svojej práce
  – dôraz sa kladie na aktivitu, samostatnosť a tvorivosť žiakov.
 7. Za neplnenie povinností sa považuje: ignorovanie vyučovania na diaľku, nepreberanie priložených súborov, ktoré pridal učiteľ; neodovzdávanie úloh určených na samoštúdium; neospravedlnenie sa pri vzniknutých problémoch; nevypracovávanie pracovných listov a neodpovedanie žiadnou spätnou väzbou.

3. Zásady hodnotenia

 1. Pri priebežnom hodnotení žiakov bude učiteľ uplatňovať motiváciu, bude k žiakom pristupovať individuálne.
 2. Ku koncoročnému hodnoteniu bude učiteľ pristupovať pozitívne a objektívne.

Hodnotenie známkou, slovné hodnotenie a hodnotenie absolvoval :

1.stupeň :
1.ročník – koncoročné hodnotenie bude slovným hodnotením
2. – 4.ročník sa v čase mimoriadnej situácie koncoročné hodnotenie realizuje
známkou, predmety: telesná a športová výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, pracovné vyučovanie, anglický jazyk(1.-2.ročník), etická výchova/náboženská výchova, informatika slovom absolvoval(a)/neabsolvoval(a)

2.stupeň:
5.-9.ročník – podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť kvalitnou plnohodnotnou realizáciou ciele predmetov telesná a športová výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, technika, etická výchova/náboženská výchova, environmentálna výchova, informatika, občianska náuka. Tieto sa nebudú na vysvedčení hodnotiť známkou, do príslušnej rubriky v katalógovom liste aj na vysvedčení sa napíše slovo absolvoval(a)/neabsolvoval(a)
Koncoročné hodnotenie v predmetoch Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk, Ruský jazyk, Matematika, Fyzika, Chémia, Biológia, Dejepis, Geografia bude známkou.

Prospech žiaka v týchto vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný.

4. Žiaci s IVVP
1. Žiaci s IVVP, ktorí môžu počas vyučovania využívať pomoc asistentky učiteľa, pokračujú v rovnakom vyučovaní doma s pomocou asistentky aj počas mimoriadnej situácie.

5. Postup žiakov do vyššieho ročníka
a. V období mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho klasifikovaného predmetu hodnotený stupňom nedostatočný, t. j. každý žiak postúpi do vyššieho ročníka.
b. V prípade, že žiak z objektívnych príčin nemá možnosť štúdia prostredníctvom internetu a digitálnych technológií, je povinný kontaktovať triedneho učiteľa, resp. riaditeľa školy .
c. Avšak v prípade, že by sa žiak nezúčastňoval vyučovacích aktivít, nespolupracoval s učiteľom a neodovzdával jednotlivé zadania, bude on, resp. jeho zákonný zástupca upovedomený, že v prípade, že nepríde k náprave, z daného predmetu môže byť žiak neklasifikovaný a riaditeľ školy určí preskúšanie, ktoré sa uskutoční do 31.8. 2020.
d. V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

6. Kontrolná činnosť
Kontrolná činnosť nemá klasickú formu, ale ide o komunikáciu s učiteľom alebo spätnú väzbu od žiakov a pod.

7. Činnosť triednych učiteľov, výchovného poradcu, asistentky
a. Triedny učiteľ nemusí uskutočňovať tzv. triednické hodiny, ale môže žiakov oslovovať a monitorovať individuálne, v prípade potreby organizuje žiakov triedy a poskytuje im informácie.

b. Asistentka učiteľa bude k dispozícii všetkým žiakom a prostredníctvom elektronickej komunikácie im bude v prípade potreby poskytované poradenstvo. Je mimoriadne dôležité, aby sa mali žiaci na koho obrátiť v prípade problémov v domácom prostredí.

Comments are closed.