Otvorenie prevádzky ZŠ od 22. júna 2020

Vážení rodičia,

vzhľadom k tomu, že od 22. júna 2020 sa opäť otvárajú brány škôl aj pre žiakov 6. – 9. ročníka je potrebné zabezpečiť rôzne hygienicko-epidemiologické opatrenia a organizačné postupy, ktoré je nutné dodržiavať.

1. Zákonný zástupca je povinný predložiť pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Preto vás žiadame, aby ste si priložené vyhlásenie vytlačili, vyplnili potrebné údaje, podpísali a vaše dieťa ho pri nástupe do školy hneď odovzdá poverenému pedagogickému zamestnancovi alebo inému poverenému zamestnancovi školy.

 

2. Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť pre svoje dieťa každý deň dve rúška, ktoré budú vložené v čistom mikroténovom vrecku a papierové jednorazové vreckovky.

3. Zákonný zástupca zabezpečí, aby si žiaci v prvý deň so sebou priniesli prezuvky a písacie potreby. V pondelok dostanú od triedneho učiteľa informácie na utorok a potom na nasledujúci deň.

4. Vzhľadom k tomu, že sa v ŠJ desiata neposkytuje, je potrebné pripraviť dieťaťu desiatu a fľašu s vodou na každý deň.

5. Zákonný zástupca pripraví dieťaťu oblečenie a obuv k aktuálnej predpovedi počasia (odporúčame voľné, pohodlné, športové oblečenie a obuv, uprednostnené budú aktivity v exteriéri školy).

6. Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk), za dodržiavanie pokynov riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky ZŠ do konca šk. roku 2019/2020.

7. Pri vstupe do školy bude zabezpečená dezinfekcia rúk.

8. Osoby, ktoré sprevádzajú deti do školy sa nepohybujú vo vnútorných priestoroch školy a majú vstup do školy zakázaný.

9. Žiak je povinný umývať si ruky spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami.

10. Žiaci po skončení vyučovania opustia areál školy

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

A. Pre žiakov prihlásených do školy
– prevádzka ZŠ bude v čase od 7:25 do 15:30
– vyučovanie v čase od 7:40 do 11:20, ŠKD v čase 11:30 do 15:30

Časový harmonogram a organizácia

– vyučovanie bude prebiehať pod vedením triedneho učiteľa
– žiaci prichádzajú do školy v čase 7:25 – 7:40, dodržiavajú odstupy medzi sebou
– pri vchode sa uskutoční dezinfekcia rúk
– dieťa s príznakmi ochorenia do školy nemôže vstúpiť
– po prezutí sa žiak presunie do určenej skupiny a triedy, kde sa bude realizovať následne vyučovanie
– závislosti od počasia sa vyučovanie bude realizovať aj vonku, čomu je vhodné prispôsobiť oblečenie detí
– žiaci, ktorí nenavštevujú ŠKD a školskú jedáleň opustia budovu a areál školy po ukončení vyučovania
– žiaci, ktorí sú prihlásení na obed sa presunú s triednym učiteľom do ŠJ s časovým odstupom, kde sa riadia dodržiavaním ďalších pokynov, následne opustia areál školy alebo pokračujú v ŠKD
obed v ŠJ:
žiaci 1.- 4.ročníka  – od 11:20
žiaci 5.- 9.ročníka počkajú s TU pokiaľ žiaci 1.- 4.ročníka opustia ŠJ  – cca 11:40

– rozdelenie skupín:
Každý ročník tvorí samostatnú skupinu a má k dispozícii svoju kmeňovú triedu.

B. Pre žiakov zostávajúcich doma

– pre žiakov 1. – 9. ročníka, ktorí zostanú doma skončilo vzdelávanie na diaľku – dištančné vzdelávanie.

Ak si žiak neplnil povinnosti vyučovania na diaľku, bude preskúšaný do 31. 8. 2020. (rozhoduje o tom pedagogická rada).

18. júna 2020

Mgr. Vladimír Dufek
riaditeľ školy

 

Comments are closed.