Informácie ku klasifikácii predmetov

1Informácie ku klasifikácii predmetov a k hodnoteniu žiakov počas mimoriadnej situácie

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Nitrica na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie a po prerokovaní s pedagogickou radou oznamuje, že nebudú klasifikované nasledujúce predmety, nakoľko podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele týchto predmetov plnohodnotnou realizáciou.

Sú to aktuálne nasledovné predmety:

 Na 1.stupni: telesná a športová výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, pracovné vyučovanie, anglický jazyk(1.-2.ročník), etická výchova/náboženská výchova

Na 2.stupni: telesná a športová výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, technika, etická výchova/náboženská výchova  

Zásady hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

  1. Priebežné hodnotenie počas prerušeného vyučovania v školách má charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. Má motivačný charakter, pomenúva žiakom chyby, ktoré robia a navrhuje postup pri ich odstraňovaní.
  2. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada a bude prihliadať predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu, na vyvinutú aktivitu, plnenie si zadaných povinností a  snahu vzdelávať sa počas prerušeného vyučovania v školách. Podklady na hodnotenie žiakov získa učiteľ najmä zo žiackych prác, projektov, samostatných prác žiakov a vypracovania úloh, ktoré zadal učiteľ.
  3. Vo všetkých ročníkoch základnej školy v čase mimoriadnej situácie sa záverečné hodnotenie môže realizovať aj formou slovného hodnotenia.
  4. V rámci záverečného hodnotenia je možné využiť kombinované hodnotenie, t.j.  klasifikáciu a slovné hodnotenie v rámci rôznych vyučovacích predmetov
  5. V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje iba formou slovného hodnotenia.
  6. O spôsobe priebežného aj záverečného  hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodne v čase mimoriadnej situácie riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou v súlade s vyššie uvedenými bodmi.
  7. Podľa ďalšieho vývoja situácie,  pokynov ministerstva školstva SR a na základe rozhodnutia riaditeľa školy po rokovaní s pedagogickou radou o spôsobezáverečného hodnotenia  predmetov Vás budeme informovať.
  8. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

Comments are closed.