Zápis do prvého ročníka

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční bez prítomnosti detí  dvomi spôsobmi (môžete si vybrať, ktorý Vám viac vyhovuje):

 1. Zápis prostredníctvom elektronickej prihlášky

V období od 15. apríla 2020 – 30. apríla 2020 je zákonným zástupcom k dispozícii elektronická prihláška.


 Po odoslaní vyplnenej prihlášky nepríde žiadny potvrdzujúci mail. Vyplnená prihláška je v databáze školy.

Poznámka: Pri zápise škola nevyžaduje vyplnenie údajov o povolaní  a o zamestnávateľovi zákonných zástupcov dieťaťa (údaje sú dobrovoľné).

 1. Zápis papierovou formou

Uskutoční sa 21. apríla 2020 (utorok) v čase 10:00 – 16:00 hod. v kancelárii riaditeľa školy. Zákonný zástupca si môže vyzdvihnúť žiadosť o prijatie a dotazník osobne v základnej škole alebo stiahnuť na stránke školy. Po vyplnení a podpísaní zákonnými zástupcami (v prípade úplnej rodiny podpíšu obaja) ho doručí do školy. Všetky kontakty so školou sa uskutočnia čo najbezpečnejším spôsobom s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení (ochranné rúško, rukavice, vlastné pero).

> Žiadosť o prijatie do 1. ročníka

> Dotazník

Poznámka: Pri zápise škola nevyžaduje vyplnenie údajov o povolaní  a o zamestnávateľovi zákonných zástupcov dieťaťa (údaje sú dobrovoľné).

Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami

Základná škola podľa školského zákona vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje o deťoch a o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky                                       (Predčasné zaškolenie päťročných detí)

Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasti žiadosti zákonného zástupcu, ktorými sú súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebudú vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Odklad povinnej školskej dochádzky

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok vždy na žiadosť zákonného zástupcu.                                                                                  Súčasti žiadosti zákonného zástupcu (odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie) zákonný zástupca doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Najčastejšími dôvodmi na povolenie odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky sú:

 • fyzická a psychická nezrelosť dieťaťa,
 • dieťa je dlhodobo choré – stanovisko od detského pediatra alebo psychológa,
 • dlhodobý pobyt v zahraničí,
 • prílišná emocionálna naviazanosť dieťaťa na rodičov,
 • dieťa sa narodilo medzi májom a augustom a:

        – má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety,

        – nevydrží sústrediť sa a nezapamätá si vetu,

        – nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu,

        – nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, jesť,

        – nepozná údaje o sebe (rodina, adresa, svoj vek),

        – nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie  otázky,

        – je nezrelé, neposedné, netrpezlivé,

        – dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici a pod.

 Základná škola s materskou školou Nitrica ponúka svojim žiakom:

 • individuálny prístup učiteľov ku každému žiakovi (nízky počet žiakov v triedach)
 • rozvoj zručností v informačno-komunikačných technológiách (vzdelávanie v práci s notebookmi, učebňa vybavená počítačmi a notebookmi pripojenými na internet, v triedach sú interaktívne tabule, projektory), odborné vyučovanie informatiky
 • kvalitná príprava žiakov v cudzích jazykoch (vyučovanie anglického jazyka od ročníka, možnosť voľby druhého cudzieho jazyka  v 7. ročníku – nemecký jazyk alebo ruský jazyk podľa požiadaviek rodičov)
 • záujmové útvary (krúžky – bedmintonový, umelecký, futbalový, paličkovanie, hasičský, zdravá výživa – varenie, ľudový spev a tanec, environmentálny …..)
 • školský klub detí (družina)
 • prekrásny priestranný školský areál v čistom prostredí (autobusová zastávka priamo pred areálom školy), veľa stromov, telocvičňa, detské ihrisko, doskočisko
 • preplácanie cestovných nákladov z Nitrianskych Sučian a Horných Vesteníc do Nitrice a späť
 • stravovanie v školskej jedálni vrátane desiat (školský mliečny program a program školské ovocie do škôl pre stravujúce sa deti)
 • lyžiarsky a plavecký kurz, dopravná výchova, výlety a exkurzie
 • možnosť navštevovať Základnú umeleckú školu priamo v priestoroch ZŠ s MŠ Nitrica
 • internetová žiacka knižka

Ďalšie informácie o našej škole a jej aktivitách sa dozviete na webovej stránke školy: www.zsnitrica.sk, alebo u riaditeľa školy na tel. čísle: 046/5497102, prípadne

e-mail: zsnitrica@gmail.com

Potešíme sa, ak nás navštívite a budeme Vám môcť priamo zodpovedať Vaše otázky. Zároveň budete mať možnosť oboznámiť sa aj s celkovými priestorovými podmienkami a materiálnym vybavením školy.

Comments are closed.