Poplatky

ZŠ s MŠ Nitrica oznamuje rodičom, že poplatky za materskú školu (okrem predškolákov) a ŠKD v sume 5,00 € mesačne sa platia do 10. dňa v mesiaci a to mesiac vopred. Je možné platiť aj polročne a to: september až december a následne zas január až jún (t.j. 20,00 € a 30,00 €).

Poplatky zasielajte na číslo účtu: 9014614004/5600 (IBAN – SK75 5600 0000 0090 1461 4004).

Poplatky za školskú jedáleň zasielajte na číslo účtu IBAN – SK05 0200 0000 0000 1293 2382

Comments are closed.