Interný prevádzkový poriadok

Interný prevádzkový poriadok školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Nitrica pre školský rok 2015/2016

 1. Školská jedáleň poskytuje stravu pre štyri vekové kategórie.
 • Veková skupina A    2 až 6 ročné deti materskej školy / desiata, obed, olovrant /
 • Veková skupina B   6 až 11 ročný žiaci základnej školy /obedy a doplnkové stravovanie /
 • Veková skupina C   11 až 15 ročný žiaci základnej školy / obedy a doplnkové stravovania /
 • Veková skupina D   dospelí stravníci
 1. Jedlá pripravujeme podľa Materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie vydaných MŠVVaŠ SR. Za účelom ozdravenia výživy detí sú každoročne aktualizované.

3.Výdaj školských desiat a obedov

Kompletný obed t.j. polievka, hlavné jedlo, kompót resp. šalát , nápoj, ovocie prípadne múčnik sa stravníkom podáva na podnosoch.

Školské desiaty pre žiakov základnej školy sa vydávajú v školskej jedálni počas veľkej prestávky v čase od 9,20 hod. do 9,40 hod.

Desiate a olovranty pre detí materskej školy sa prevážajú v prenosných nádobách do priestorov materskej školy.

Harmonogram výdaja obedov : od 11.00 hod. do 11,20 hod. – cudzí stravníci

od 11,20 hod. do 11,40 hod. – žiaci materskej školy

od 11,30 hod. do 14,00 hod. – žiaci základnej školy

 1. Poplatky za stravu

Sú určené v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia obce Nitrica a jeho dodatkov o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov na nákup potravín.

Finančné prostriedky na režijné náklady od detí a žiakov nevyberáme

Stravníci od 3 – do 6 rokov            

– 1,19 €

Stravníci od 6 – do 11 rokov          

   1,01 € obed,     –   0,38 € desiata

Stravníci od 11- 15 rokov        

–   1,09 € obed,     –   0,42 € desiata

Cudzí stravníci a zamestnanci 2,65 €

 1. Úhrada nákladov na potraviny na jeden obed pri hmotnej núdzi :

Detí v materskej škole platia 0,19 €, príspevok 1 €

Žiaci prvého stupňa   platia 0,01 € , príspevok 1 €

Žiaci druhého stupňa   platia 0,09 €, príspevok 1 €

 1. Spôsob úhrady stravného

Stravné sa uhrádza do desiateho dňa príslušného mesiaca bezhotovostným platobným stykom a to :

 • poštovou poukážkou
 • bankový prevodom
 1. Vyúčtovanie preplatkov

Preplatky za odhlásené obedy sa odrátavajú v mesiaci september, november, január, marec, máj. Na požiadanie napr. pri odchode zo školy budú preplatky vrátené bezhotovostným platobným príkazom na Vami dané číslo účtu.

 1. Odhlasovanie desiat a obedov

Rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa je povinný odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred

do 14. 00 hod.

Spôsoby sú nasledovné : 1. telefonicky na čísle 0911 213 973

 1. na adrese sjnitrica@gmail.com
 2. cez fórum na stránke školy v záložke jedáleň
 3. priamo v jedálnom lístku zadaním prihlasovacích údajov. Tu máte možnosť sledovať konto svojho dieťaťa preplatky, prípadne nedoplatky. Prihlasovacie údaje dostanú spolu s prihláškou na stravovanie.

Po víkende alebo voľných dňoch je možné stravníka odhlásiť ráno do 8,oo hod.

 1. Jedálny lístok desiatový a obedový

Jedálny lístok je vyhotovený na týždeň dopredu v súlade so Zásadami pre zostavovanie jedálnych lístkov. Je zverejnený na stránke školy, na nástenke v školskej jedálni a v materskej škole. V ojedinelých prípadoch môžu byť na lístku vykonané zmeny, ktoré sú včas vyznačené.

Označenie alergénov sa uvádza na jedálnom lístku v súlade so Smernicou EU Rady Európy.

10.Dozor v školskej jedálni

Počas výdaja desiat a obedov je v školskej jedálni zabezpečený pedagogický dozor.

 1. Dodržiavanie hygieny a kultúry stolovania

 Dodržiavanie hygienických predpisov, čistotu stolov , kultúru stolovania zabezpečujú pracovníčky školskej jedálne.

V prípade že žiak rozbije tanier, resp. pohár požiada o pomoc pracovníčku pri okienku pre použitý riad.

 1. Práva a povinnosti žiakov v školskej jedálni

 Každý žiak má právo stravovať sa v školskej jedálni

Do jedálne vstupuje len v čase určenom na výdaj desiat alebo obedov.

Do jedálne prichádza disciplinovane, zaradí sa tak aby neobmedzoval spolužiakov, nepredbieha sa a nestrká do spolužiakov.

Do jedálne vstupuje bez tašky a vrchného oblečenia.

Pri stole sa správa kultúrne, nevykrikuje, nesiaha spolužiakom do jedlá, nenecháva po seba na stole odpadky, neničí inventár a zariadenie jedálne.

Po skončení obeda odnesie použitý riad k okienku, zvyšky obeda dá do nádoby na to určenej, príbor odloží do nádoby na to určenej.

Po odchode od stola zasunie stoličku.

Vypracovala : Šišková Mária,  vedúca ŠJ

Schválila : Khűebachová Dana,   riaditeľka školy

Dňa 16.septembra 2015

Comments are closed.