Oznámenie o organizácii výchovno – vzdelávacej činnosti Materskej školy Nitrica od 2.9.2020

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia.
Na základe Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 2.9.2020 platia určité zmeny v materských školách

Organizačné pokyny

a/ prevádzka Materskej školy Nitrica
• Materská škola bude otvorená v čase od 6.30 do 16.00 hod., pričom príchod do materskej školy bude organizovaný len hlavným vchodom, vchod zo školského dvora bude zatvorený.

b/pokyny súvisiace s organizáciou výchovno – vzdelávacieho procesu
• Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR ( nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk ). Pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca predkladá čestné prehlásenie, alebo po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
Vyhlásenie zákonného zástupcu MŠ
Zdravotný dotazník MŠ

• Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021
• Odovzdá dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy
• Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca
• Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku a zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky
• Dieťa do materskej školy nenosí žiadne hračky alebo pomôcky z domáceho prostredia
• Odpočinok detí a stravovanie bude zabezpečené v súlade s protiepidemiologickými opatreniami
• V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii zákonný zástupca informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené
• MŠ môžu navštevovať len deti z rodín, ktoré nie sú v karanténe

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.

Comments are closed.