Stravovanie žiakov základnej školy II. stupňa

Zákonní zástupcovia môžu svoje deti prihlásiť na obedy, podľa doteraz platných podmienok. 

To znamená deň vopred nahlásiť žiaka na obed, respektíve odhlásiť, ak obed nasledujúci deň neprevezme. Obedy sú plne hradené zo štátnej dotácie.

Obedy môže prevziať zákonný zástupca žiaka do 13,00 hod. vchodom určeným na tento účel, vchod od kancelárie vedúcej školskej jedálne pri dodržaní hygienických opatrení.

Obedy sú balené výhradne do jednorazových obalov. 

Neprevzatý a včas neodhlásený obed bude hradený zo zábezpeky.

Telefonický kontakt: 0911 213 973

Šišková Mária, ved. ŠJ

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.

Comments are closed.