Oznámenie o organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Nitrica od 1.6.2020

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia.

Na základe Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k otváraniu materských škôl s účinnosťou od 1.6.2020 je povolená prevádzka materskej školy.

Organizačné pokyny

a/ prevádzka Materskej školy Nitrica

  • Materská škola bude otvorená v čase od 6.30 do 15.30 hod., pričom príchod do materskej školy bude organizovaný len hlavným vchodom, vchod zo školského dvora bude zatvorený. Vzhľadom k protiepidemiologickým opatreniam musia rodičia počítať so zdržaním počas ranného filtra – kontrola teploty, zdravotného stavu a prezliekania detí ( celkový čas zdržania by nemal byť viac ako 10 minút )

b/pokyny súvisiace s organizáciou výchovno- vzdelávacieho procesu

  • Dieťa prichádza/odchádza do/zo školy len v sprievode dospelej osoby žijúcej v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov. Pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
  • Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpíše(vlastným perom) Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa
  • Dieťa prichádza do MŠ úplne zdravé. Ak deti žijú v spoločnej domácnosti so starými rodičmi, ktorí sú starší ako 65 rokov, by do MŠ ísť nemali
  • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky a tiež balíček hygienických vreckoviek
  • Dieťa do materskej školy nenosí žiadne hračky alebo pomôcky z domáceho prostredia
  • Odpočinok detí a stravovanie budú zabezpečené v súlade s protiepidemiologickými opatreniami
  • Výchovnovzdelávacia činnosť bude prebiehať v skupinkách, ktorých zloženie sa v priebehu týždňa nebude meniť, zmena môže nastať vždy len na začiatku týždňa
  • MŠ môžu navštevovať len deti z rodín, ktoré nie sú v karanténe
Posted in Aktuality | Komentáre vypnuté na Oznámenie o organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Nitrica od 1.6.2020

Stravovanie žiakov základnej školy II. stupňa

Zákonní zástupcovia môžu svoje deti prihlásiť na obedy, podľa doteraz platných podmienok. 

To znamená deň vopred nahlásiť žiaka na obed, respektíve odhlásiť, ak obed nasledujúci deň neprevezme. Obedy sú plne hradené zo štátnej dotácie.

Obedy môže prevziať zákonný zástupca žiaka do 13,00 hod. vchodom určeným na tento účel, vchod od kancelárie vedúcej školskej jedálne pri dodržaní hygienických opatrení.

Obedy sú balené výhradne do jednorazových obalov. 

Neprevzatý a včas neodhlásený obed bude hradený zo zábezpeky.

Telefonický kontakt: 0911 213 973

Šišková Mária, ved. ŠJ

Posted in Aktuality | Komentáre vypnuté na Stravovanie žiakov základnej školy II. stupňa

Otvorenie prevádzky ZŠ

Vážení rodičia,

aktualizovali sme Informácie k otvoreniu prevádzky ZŠ od 1. júna 2020.

Viac informácií nájdete na  webovej stránke vpravo v časti Otvorenie prevádzky ZŠ.  

Posted in Aktuality | Komentáre vypnuté na Otvorenie prevádzky ZŠ