Záver školského roka

Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 v ZŠ s MŠ Nitrica sa uskutoční v utorok 30.6.2020 o 8:00 hod. na nádvorí školy.

Pozn.: Žiaci, ktorí prídu po prerušení vyučovania prvýkrát do školy, prinesú so sebou      Vyhlásenie, že neprejavujú príznaky akútneho ochorenia.

Posted in Aktuality | Komentáre vypnuté na Záver školského roka

Školská jedáleň informuje

O vysporiadaní zábezpeky na stravu, ktorá bola zaplatená v septembri 2019 na školský rok 2019/2020.

Hodnota zábezpeky nebude vrátená zákonným zástupcom žiaka, ale sa použije ako zábezpeka vášho dieťaťa na školský rok 2020/2021.

Stav účtu svojho dieťaťa si môžete pozrieť na stránke školy v záložke jedáleň.

Žiaci I. stupňa majú zábezpeku 24,15 € zníženú len o hodnotu obedov, ktoré platili v plnej výške v čase neúčasti na vyučovaní.

Žiaci II. stupňa majú zábezpeku 25,83 € zníženú o sumu 3,72 € /t.j. 124 obedov krát 0,03 €/ a o hodnotu obedov, ktoré platili v plnej výške v čase neúčasti na vyučovaní.

vedúca ŠJ

Posted in Aktuality | Komentáre vypnuté na Školská jedáleň informuje

Stravovanie žiakov základnej školy II. stupňa

Zákonní zástupcovia môžu svoje deti prihlásiť na obedy, podľa doteraz platných podmienok. 

To znamená deň vopred nahlásiť žiaka na obed, respektíve odhlásiť, ak obed nasledujúci deň neprevezme. Obedy sú plne hradené zo štátnej dotácie.

Obedy môže prevziať zákonný zástupca žiaka do 13,00 hod. vchodom určeným na tento účel, vchod od kancelárie vedúcej školskej jedálne pri dodržaní hygienických opatrení.

Obedy sú balené výhradne do jednorazových obalov. 

Neprevzatý a včas neodhlásený obed bude hradený zo zábezpeky.

Telefonický kontakt: 0911 213 973

Šišková Mária, ved. ŠJ

Posted in Aktuality | Komentáre vypnuté na Stravovanie žiakov základnej školy II. stupňa