Oznam!

ZŠ s MŠ Nitrica oznamuje rodičom, že poplatky za materskú školu (okrem predškolákov) a ŠKD v sume 5,00 € mesačne sa platia do 10. dňa v mesiaci a to mesiac vopred. Je možné platiť aj polročne a to: september až december a následne zas január až jún (t.j. 20,00 € a 30,00 €).

Poplatky zasielajte na číslo účtu: 9014614004/5600 (IBAN – SK75 5600 0000 0090 1461 4004).

Posted in Aktuality | Komentáre vypnuté na Oznam!

Komparo 2015

V školskom roku 2015/2016 (12. novembra 2015) sa zúčastnilo 18 917 žiakov zo 724 škôl dobrovoľného testovania žiakov 9. ročníka – KOMPARO z predmetov Matematika a Slovenský jazyk a literatúra.  Priemerná úspešnosť všetkých žiakov z predmetu Matematika bola 60,7 % a z predmetu Slovenský jazyk a literatúra 59,1 %. Testovanie bolo zamerané na vedomosti nadobudnuté počas piatich rokov na 2. stupni základnej školy.

Z našej školy sa testovania zúčastnilo 12 žiakov 9. ročníka. Ich priemerná úspešnosť z predmetu Matematika bola 59,2 % a z predmetu Slovenský jazyk a literatúra 60,3 %.

KOMPARO je akousi predprípravou deviatakov na celoslovenské Testovanie 9, ktoré sa bude konať 6. apríla 2016. Z celkového rozboru úloh a ich riešení v obidvoch predmetoch vyučujúce vychádzajú pri opakovaní učiva a príprave žiakov na oficiálne Testovanie 9. Žiaci, ktorí dostanú vyhodnotenie svojich testov, zistia svoje silné a slabé stránky v doteraz nadobudnutých vedomostiach a môžu konkrétnejšie pristupovať ku príprave na ďalšie testovanie.

Ďakujem vyučujúcim PaedDr. Magdaléne Juríkovej a Mgr. Kristíne Vindišovej za doterajšiu aj budúcu prípravu deviatakov. Všetci im budeme v deň testovania držať palce.

Posted in Aktuality | Komentáre vypnuté na Komparo 2015

Testovanie 5

V školskom roku 2015/2016 (25. novembra 2015) sa konalo v celej Slovenskej republike testovanie žiakov 5. ročníka  z predmetov Matematika a Slovenský jazyk a literatúra. Zamerané bolo na vedomosti nadobudnuté počas 4 rokov na 1. stupni základnej školy.

Naši žiaci opäť nesklamali a dosiahli vynikajúce výsledky.

V predmete Matematika bola priemerná úspešnosť v SR  61,99%, priemerná úspešnosť našej školy bola 78,89. Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %) bol 16,90.

V predmete Slovenský jazyk a literatúra bola priemerná úspešnosť v SR  66,62%, priemerná úspešnosť našej školy bola 77,78. Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v%) bol 11,16.

Poďakovanie patrí nielen žiakom, ktorý sa na testovanie svedomite pripravovali, ale predovšetkým pani učiteľkám, ktoré vštepovali týmto žiakom vedomosti počas štyroch rokov, menovite pani učiteľke Mgr. Monike Krajčíkovej, ktorá vyučovala tieto predmety v 1. a 2. ročníku a rovnako pani učiteľke Marte Caňovej, ktorá pokračovala vo vzdelávaní žiakov v 3. a 4. ročníku a vyučuje u nich obidva predmety do dnešného dňa. Aj napriek tomu, že boli žiaci na 1. stupni vo väčšine prípadov spájaní s iným ročníkom, vyučujúce dokázali vložiť do ich hlavičiek maximum vedomostí, zodpovedajúcich výkonovému štandardu absolventa primárneho vzdelávania.

Ďakujem!

Ing. Dana Khűebachová – riaditeľka školy

Posted in Aktuality | Komentáre vypnuté na Testovanie 5

Šaliansky Maťko

Vyhodnotenie súťaže Šaliansky Maťko ročníkov 4. – 7. konaného dňa 14. 1. 2016

Výsledky:

lI.kategória :

  1. miesto –   neudelené
  2. miesto –   Michaela Pančová – 5. roč.
  3. miesto –   Bronislava Pančová – 5. roč.

 

III: kategória:

  1. miesto –   neudelené
  2. miesto –  A.Kudryová – 7.roč. , M. Šimorková – 7.roč.
  3. miesto –  A. Kleman – 7. roč.

Mgr. Marta Caňová

Posted in Aktuality | Komentáre vypnuté na Šaliansky Maťko

Šťastný nový rok!

Šťastný nový rok!

Šťastný nový rok, veľa lásky, zdravia, splnených snov a úspechov želá vedenie školy a kolektív pracovníkov!!!

Posted in Aktuality | Komentáre vypnuté na Šťastný nový rok!